Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011



















Επειδή στις μουβιόλες αναπαράγεται το αρνητικό των καλοκαιριών,
αποστείλατε παύσεις, αποκαλυπτικές της διαμόρφωσης
του πολιτισμού σας, ως ευαίσθητου και ευπαθούς φορτίου.