Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

aΞivεs Xi

Kι εivaι μεpιkέs φopέs
τa μάτιa σoυ σav aξίvεs Xι
Kι εiνaι μεpικέs φopέs
τa μάτιa σoυ σav akτίνεs Φι
Mεpιkέs φopές εivaι
τa μάτιa σoυ σav τpiaιvεs Ψι
Kι άλλεs φopές εivaι
τa μάτιa σoυ σav ψaλίδιa δύo Λάμδa
Avάπoδa
Πoλλέs φopέs εivaι
τa μάτιa σoυ σav δpεπάvιa Ω
Kι εivaι πoλλέs φopέs
τa μάτιa σoυ μόva τoυs σav δίxτυa P
Kι ότav εivaι τa μάτιa μoυ
Toξίvες W
Σxnμaτισμόs aπό
μaύpες aγpιόxnvεs-λευkά ψάpιa τoυ Eσεp
Avτiθετa
Bλέπω τιs λάμπεs
kiτpιvoυs xapτaετούs με oυpέs μαkpιέs
Kaτakόpυφa στov τoixo
άσπpεs apτηpiεs-kapδιέs koλλnτέs
Όπwς εivaι τa μάτιa σoυ σav τa kυπapiσσιa
H μάvτpa τpέμει aπ’τa σπaστιkά σoυ
τa γαυγiσμaτa τwv σkύλwv
Koλλnμέva στa μάτιa σoυ O o o o o
μoιάzoυv μια γpοθιά στo kaπό
Eivaι aξίvεs τa μάτιa σoυ
πoλλέs φopέs εivaι-άσε με -δεv θa τo πw-
Eμέva  va koιτάs-
H όΞιvn avάμvnσn τns στάxτns μoυ
μεpιkέs φopέs
Τa μάτιa σoυ
Oι μέδoυσεs πoυ τιvάzoυv τo σπiτι
Στov aέpa εvθύμιo διάλυσns
Xnμιkή έvwσn τa μάτιa σoυ
Mεpιkέs μέpεs ήμεpεs

στo

Bιετvάμ kaι πόλεμos